Om

Dansk Kodály Selskabs Vedtægter, vedtaget på stiftende generalforsamling 15. oktober 2017


§ 1.

Foreningens navn er "Dansk Kodály Selskab".


§ 2.

Dansk Kodály Selskabs formål er:

- at udbrede kendskabet til Kodály's musikpædagogiske idégrundlag (konception).

- at medvirke til at undervisning i overensstemmelse hermed vinder indpas i dansk

musikpædagogisk praksis.

- at afholde kurser, møder, konferencer o.lign.

- at give støtte til udgivelser.

- at give støtte til musikpædagogisk forskning.

- at tage initiativ til og at støtte koncertvirksomhed.

- at skabe kontakt og samarbejde med faglige foreninger, herunder "Det Internationale Kodály Selskab".

- at i den udstrækning det er muligt, repræsentere selskabets synspunkter i udvalg, som må anses at have indflydelse på dansk musikundervisning.


§ 3.

Som medlemmer kan optages musikpædagoger på alle områder samt øvrige med interesse for selskabets formål. Formuleringen kan betyder, at foreningen ikke er forpligtet til at optage medlemmer, som vurderes at skade foreningen. Bestyrelsen beslutter hvem som optages i foreningen.

Medlemskontingentet fastsættes på generalforamlingen.

Udmeldelse må ske skriftligt til bestyrelsen.


§ 4.

Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år, eventuelt i forbindelse med sommerkursus. Bestyrelsen indkalder hertil med mindst en måneds varsel ved at udsende en dagsorden, som skal indeholde følgende punkter:

1. Fællessang.

2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens aflæggelse af regnskabet.

5. Bestyrelsens forslag.

6. Indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

8. Valg til bestyrelsen, jvf. § 6.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.


Vedr. pkt. 6 skal forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, tilstilles bestyrelsens formand skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.


§ 5.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance.

Beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Der kan ikke foretages indmeldelser ved generalforsamlingen.


§ 6.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Funktionsperioden er 2 år. Hvert år er tre - subsidiært fire - bestyrelsesmedlemmer på valg.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, og en kasserer.

Ved hvert bestyrelsesmøde føres en beslutningsprotokol, som godkendes på det følgende møde.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af selskabets anliggender. Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et andet bestyrelsesmedlem. Det påhviler bestyrelsen at føre et fuldstændigt regnskab over selskabets formue - dets indtægter og udgifter.

Bestyrelsen udgiver et elektronisk medlemsblad.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§ 7.

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.


§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne ønsker det og udarbejder en dagsorden herfor.


§ 9.

Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling af et flertal på mindst 75% af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.


§ 10.

Selskabets eventuelle opløsning skal vedtages af mindst 66% af medlemmerne.

På den sidste generalforsamling tages der beslutning om eventuelle aktivers anvendelse.


©2017 Dansk Kodály Selskab/v. formand Lise Wille Cholewa